Сайт создан на конструкторе www.by.   Создайте и Вы себе сайт бесплатно!

      САДРУЖНАСЦЬ ПАЛЕССЯ


ГІСТОРЫЯ ДЫ МЭТЫ

Уважаемые активисты, соратники и все неравнадушные граждане! Совет гуманитарно-просветительского общественного объединения «Содружество Полесья» информирует, что 4 ноября 2021 года Главное Управление юстиции Брестского областного исполнительного комитета решением №157 исключило объединение из ЕГР (Единого государственного регистра), что означает ликвидацию юридического лица. В связи с этим деятельность ГПОО «Содружество Полесья» прекращена. Уверены, что наша краеведческая команда продолжит и дальше заниматься популяризацией и сохранением историко-культурного наследия белорусского Полесья и без статуса юрлица. 

ГУМАНІТАРНА-АСВЕТНІЦКАЕ ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ «САДРУЖНАСЦЬ ПАЛЕССЯ»

 — з'яўляецца добраахвотным аб'яднаннем грамадзян, якія ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку аб'ядналiся на аснове агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі грамадзянскіх, сацыяльных, культурных і іншых правоў. ГАГА «Садружнасць Палесся» мае статус Брэсцкага абласнога аб'яднання.

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» утворана 19 сакавіка 2017 года на базе Інфармацыйна-асветніцкай установы «Інстытуцыйнага развіцця» (дзейнічала ў 2014-2017 гадах) і з'яўляецца ягонай правапераемніцай. Дзяржаўная рэгістрацыя ГАГА «Садружнасць Палесся» адбылася 12 мая 2017 года. Рэгістрацыю ажыццявіла Галоўнае ўпраўленне юстыцыі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта.

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» мае мэту: стварэнне ўмоў для ўсебаковага развiцця грамадзян, раскрыцця іх творчага патэнцыялу; садзейнічанне развіццю грамадзянскай супольнасці, заснаванага на патрыятычных, гістарычных і гуманітарна-культурных каштоўнасцях беларускага народа.

Прадметам дзейнасці ГАГА «Садружнасць Палесся» з'яўляецца распрацоўка, рэалізацыя і ўдзел у міжнародных, рэгіянальных і лакальных інавацыйных праграмах і праектах у галіне культуры, навукі, палітыкі, эканомікі, экалогіі, турызму, а таксама ў сацыяльна-грамадскай сферах — якія складаюць аснову развіцця грамадзянскай супольнасці.

Для дасягнення статутных мэтаў ГАГА «Садружнасць Палесся» ставіць перад сабой наступныя задачы:

• захаванне і папулярызацыя рэгіянальнай і агульнанацыянальнай гісторыі;

• папулярызацыя і прасоўванне аўтэнтычнай культуры, традыцый Брэсцкага краю ў агульнанацыянальным кантэксце Рэспублікі Беларусь;

• падтрымка і рэалізацыя ініцыятываў, накіраваных на інтэлектуальнае, духоўнае, фізічнае развіццё грамадзян;

• выхаванне ў членаў ГАГА «Садружнасць Палесся» патрыятызму, як найважнейшай духоўна-маральнай і сацыяльнай каштоўнасці;

• прапаганда турыстычнай прывабнасці Брэсцкага краю і прыцягненне інвестыцый у лакальную турыстычную сферу.

Для рэалізацыі пастаўленых задач ГАГА «Садружнасць Палесся» ў сваёй дзейнасці выкарыстоўвае наступныя метады:

• падтрымка ініцыятыў, праектаў і правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на дасягненне статутных мэтаў;

• садзейнічанне распрацоўцы і правядзенні навуковых даследаванняў, навукова-практычных канферэнцый, сімпозіумаў, нарад, конкурсаў, выстаў і семінараў;

• арганізацыя пошуку гістарычных звестак і дакументаў у архіўных установах;

• узаемадзеянне з органамі дзяржаўнай улады і кіравання, сродкамі масавай інфармацыі для дасягнення статутных мэтаў;

• арганізацыя турыстычнай дзейнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам;

• арганізацыя асветніцкай і спартыўна-масавай дзейнасці;

• маніторынг грамадскай думкі;                                                                                                                                  

• ажыццяўленне дзейнасці, звязанай з атрыманнем і размеркаваннем гуманітарнай дапамогі;

• арганізацыя мерапрыемстваў па зборы сродкаў, неабходных для рэалізацыі статутных мэтаў і задач, правядзенне дабрачынных мерапрыемстваў;

• узаемадзеянне з грамадскімі арганізацыямі і аб'яднаннямі, фондамі, і іншымі камерцыйнымі і некамерцыйнымі арганізацыямі, супрацоўніцтва з якімі можа садзейнічаць павышэнню эфектыўнасці працы арганізацыі;

• прадстаўленне законных інтарэсаў членаў ГАГА «Садружнасць Палесся» ў органах дзяржаўнай улады і кіравання, абарона іх правоў і законных інтарэсаў.                                                                                      

Гуманітарна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Садружнасць Палесся» можа ўдзельнічаць у стварэнні і ўступаць у саюзы (асацыяцыі) грамадскіх аб'яднанняў, ўступаць у міжнародныя саюзы (асацыяцыі) грамадскіх аб'яднанняў. ГАГА «Садружнасць Палесся» мае права падтрымліваць прамыя міжнародныя кантакты і сувязі, заключаць і адпаведныя пагадненнi i ажыццяўляць iншую дзейнасць, якая не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь, у тым ліку міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь. ГАГА «Садружнасць Палесся» супрацоўнічае з іншымі грамадскімі арганізацыямі на прынцыпе ўзаемнай павагі.

Нас аб'ядноўвае любоў да Палесся!


ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОДРУЖЕСТВО ПОЛЕСЬЯ»

— является добровольным объединением граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав. ГПОО «Содружество Полесья» имеет статус Брестского областного объединения.

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» образовано 19 марта 2017 года на базе Информационно-просветительского учреждения «Институционального развития» (действовало в 2014-2017 годах) и является его правопреемницей. Государственная регистрация ГПОО «Содружество Полесья» состоялась 12 мая 2017 года. Регистрацию осуществило Главное управление юстиции Брестского областного исполнительного комитета.

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» имеет цель: создание условий для всестороннего развития граждан, раскрытия их творческого потенциала; содействие развитию гражданского общества, основанного на патриотических, исторических и гуманитарно-культурных ценностях белорусского народа.

Предметом деятельности ГПОО «Содружество Полесья» является разработка, реализация и участие в международных, региональных и локальных инновационных программах и проектах в областях культуры, науки, политики, экономики, экологии, туризма а также в социально-общественной сферах – составляющих основу развития гражданского общества.

Для достижения уставных целей ГПОО «Содружество Полесья» ставит перед собой следующие задачи:

•  сохранение и популяризация региональной и общенациональной истории;

• популяризация и продвижение аутентичной культуры, традиций Брестского края в общенациональном контексте Республики Беларусь;

•  поддержка и реализация инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное, физическое развитие граждан;

• воспитание у членов ГПОО «Содружество Полесья» патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;

• пропаганда туристической привлекательности Брестского края и привлечение инвестиций в локальную туристическую сферу.

Для решения поставленных задач ГПОО «Содружество Полесья» в своей деятельности использует следующие методы:

• поддержка инициатив, проектов и проведение мероприятий, направленных на достижение уставных целей;

• содействие разработке и проведению научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов, выставок и семинаров;

• организация поиска исторических сведений и документов в архивных учреждениях;

• взаимодействие с органами государственной власти и управления, средствами массовой информации для достижения уставных целей;

• организация туристической деятельности в порядке, установленном законодательством;

• организация просветительской деятельности;

• мониторинг общественного мнения;

• осуществление спортивно-массовой деятельности;

• осуществление деятельности, связанной с получением и распределением гуманитарной помощи;

• организация мероприятий по сбору средств, необходимых для реализации уставных целей и задач, проведение благотворительных мероприятий;

• взаимодействие с общественными организациями и объединениями, фондами, и иными коммерческими и некоммерческими организациями, сотрудничество с которыми может содействовать повышению эффективности работы организации;

• представление законных интересов членов ГПОО «Содружество Полесья» в органах государственной власти и управления, защита их прав и законных интересов.

Гуманитарно-просветительское общественное объединение «Содружество Полесья» может участвовать в создании и вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений, вступать в международные союзы (ассоциации) общественных объединений. ГПОО «Содружество Полесья» имеет право поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать и соответствующие соглашения и осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Беларусь, в том числе международным договорам Республики Беларусь. ГПОО «Содружество Полесья» сотрудничает с другими общественными организациями на принципе взаимного уважения.

Нас объединяет любовь к Полесью!

Объявление от WWW.by:
Бурение скважины на воду!

Чистая и свежая вода.

 
 
Реклама:
чистка дымоходов
чистка дымоходов
 
Реклама от WWW.by:
Автобоксы, велобагажники, велоприцепы, автохолод

Компания предлагает напрокат без залога прицепы, лафеты, строительные леса, багажники, рейлинги, поперечины, автобоксы, велoпри

avtoboks.www.by
 
Песок строительный, автоуслуги - 8 0232 34-84-57

Производство природного песка соответствующего требованиям тр 2009/013/by гост 8736 - 2014. Осуществляем доставку песка.

gorsap.www.by
 
Пожаловаться на сайт